Psykiatrins elchockbehandling (ECT) till barn


Psykiatrin ger elchocker, ECT-behandlingar, till barn och ungdomar

UNICEF: ”Att ge elchocksbehandlingar till ett barn i stället för lämplig eller behövlig vård eller tillsyn på grund av begränsade budgetar och drastisk underbemanning är oacceptabelt.”

WHO, World Health Organization har yttrat: ”Det finns inga indikationer för användningen av ECT på minderåriga, och därmed bör detta förbjudas genom lagstiftning.”

Totalt oetiskt och en allvarlig överträdelse

ECT förblir en obevisad behandling för vuxna fastän den har använts i nästan ett sekel. Förvånansvärt nog finns det ingen avgörande forskning som visar dess långfristiga effektivitet över placebo, och det finns betydande oro angående i vilken omfattning den orsakar hjärnskada och minnesförlust. Det finns ännu färre bevis för dess effekt på barn och vi har ingen kunskap om hur kraftfulla elchocker påverkar en hjärna som utvecklas. Dessutom är unga människor med depression eller annan form av mental ohälsa inte kapabla att samtycka till det som i själva verket är en experimentell behandling. Därför är användandet av ECT på barn totalt oetiskt och en allvarlig överträdelse av principerna för evidensbaserad medicin.”
Professor Richard Bentall, Fil Dr, FBA (Fellowship of the British Academy)

Margareta Berglund, Kungsbacka, Barnläkare: ”Vad jag vet finns det inte evidens för att behandla barn och ungdomar med ECT. Barnens hjärna är stadd i utveckling upp till 25 års ålder. Det sker en kraftig cellproliferation tidigt och en utmognad av nervceller. Denna process är mycket komplex. Komplicerade neuronala nätverk utvecklas. Man vet inte hur en hjärna i utvecklingsfas påverkas i ett mycket kraftigt elektriskt spänningsfält som ECT innebär. Därför måste det anses vara kontraindicerat att använda denna behandling på barn och ungdomar. Jag står gärna med i i uppropet mot att använda ECT som behandlingsmetod för denna patientgrupp.”

Svensk Riksdagsledamot: ”Sverige borde inte agera i strid med WHO. Jag har ofta hänvisat till WHO i mina motioner.”

Fick ECT till barn förbjudet i Texas

Jag är sedan länge psykolog och medlem i en grupp som kallas Föreningen för avskaffande av elchocker i Texas (förkortas CAEST). Som gruppens namn antyder gör det mig till motståndare vad elchocker beträffar. Fastän jag vanligtvis förespråkar individuellt val för samtyckande vuxna, har jag, när det gäller elchocker, sedan länge beslutat mig för att det absolut inte finns någon plats för denna barbariska metod inom det medicinska området.

Elchocker orsakar alltid hjärnskador, det är bara en fråga om hur allvarliga skador. De orsakar alltid minnesförlust, ofta långvarig och djup. De dödar ibland och är aldrig nödvändiga. Beviset är tydligt och vår website www.endofshock.com presenterar undersökningen. Förutom de fasansfulla skadorna är ett annat problem att äkta informerat samtycke är omöjligt, vilket jag sedan länge har skrivit om, delvis beroende på psykiatrins lögner och delvis på grund av de skador som redan finns på grund av alla de psykmediciner som ges innan ECT föreslås. Att psykiatrin är den enda (pseudo)-gren inom medicinen som är rutinmässigt och systematiskt tvingande kringgår även lögnen om att det skulle finnas något informerat samtycke.

När det gäller barn är jag en beskyddare som har tillbringat en betydande del av min karriär med att förändra drogningen av barn inom psykiatrin. En sådan betydande förgiftning av våra barn är en fruktansvärd skam och skandal, och att elchocka våra värdefulla unga människor är ännu mer fasansfullt. I Texas lyckades vi år 1993 förbjuda användningen av ECT på barn, och andra platser har gradvis följt efter.

Nu är jag innerligt glad över att få veta att det finns en stor kampanj i Sverige för att förbjuda elchocker på barn. Jag stödjer helhjärtat denna ansträngning och ser fram emot framgång för detta initiativ. Resultatet kommer att bli lite mer trygghet för svenska folket. Gör det nu!

Er tillgivne John Breeding, PhD, Psychologist, Austin, Texas, USA, till detta upprop.

Barnets rätt till frihet från alla former av våld

b) våld förklätt till behandling (till exempel elektrokonvulsiv behandling (ECT) och elchocker som används som ”aversionsterapi” för att kontrollera barnets beteende)”
Barnombudsmannen Barnombudsmannen: Barnets rätt till frihet från alla former av våld

Riksdagsledamot: Sverige bör leva upp till barnkonventionen

Det är mycket olyckligt enligt min mening att Sverige nu väljer en väg att tillåta elchocker och den stora mängd antidepressiva droger till barn och unga som av olika skäl mår dåligt och är olyckliga. Jag ser mer att dessa skulle behöva omsorg, samtalskontakter och en adekvat medicinsk hälsoundersökning för att fastställa andra brister i kroppen. Det är dags att börja lämna den förlegade bilden av att psykisk ohälsa är en felkonstruktion i hjärnan, för den mer moderna förståelsen att det istället kan handla om symptom på en livssituation med tillhörande känslor och självbild. Sverige bör därför leva upp till barnkonventionen och vara extra mån om att inte utsätta barn och ungdomar för medicinska experiment som ECT-behandlingar.”
Margareta Larsson (-), fd Riksdagsledamot Ett ökat skydd för barn mot elchockbehandlingar (ECT) Motion 2017/18:1507 av Margareta Larsson (-)

ECT orsakar hjärnskador

Läkare, liksom byggnadsarbetare, gör sitt bästa för att hindra folk från att skadas av elektriska stötar. Människor ges antikonvulsiva läkemedel för att förhindra krampanfall, eftersom det är känt att det skadar hjärnan. Hjärnan fungerar på ett naturligt sätt med millivolts elektricitet. ECT ger dock hjärnan en chock med i genomsnitt 150 till 400 volt. ECT framkallar ett grand mal anfall och det är uppenbart att ECT orsakar hjärnskada.”
Fil. Dr. John Breeding Att elchocka barn: Varför det skall stoppas!

Överläkare: ECT blir en oerhört traumatisk upplevelse för ett barn

Det finns ingen forskning angående ECT till barn. Samtidigt experimenterar man i vissa länder – t.ex USA, Sverige – med ECT-behandlingar på minderåriga och barn. Det finns ingen systematisk forskning om verkningarna av ECT på barn. Inte heller har en utvärdering av effekter och biverkningar gjorts. Men vi vet att ECT i de flesta fall orsakar bestående minnesförlust och i värsta fall skadar hjärnan. Barnens hjärna och nervsystem är under utveckling och därför mer känsliga för påverkan. Hur kan man utsätta ett så känsligt nervsystem för elektrisk, fysisk chock? ECT blir en oerhört traumatisk upplevelse för ett barn. Detsamma gäller bedövning. Alla försöker att undvika att söva ner barn, om det är möjligt, på grund av deras känslighet mot olika anestetiska medel. Med ECT blir barn regelbundet utsatt också för bedövning.” ”Det är fruktansvärt grymt och fel att ge elchocksbehandlingar till barn. En chef inom vården förklarade i en intervju att: ’Det är långa väntetider på BUP och att ECT-behandlingar är snabba så då blir köerna kortare’.”
Överläkare i psykiatri sedan 30 år. Psykiatriker: ”Hur kan man utsätta barn för elchocker?”

Professor: Skydda unga människors hjärnor

ECT är en väldigt kontroversiell metod, och detta av goda skäl. Det är mycket svårt att finna något bra bevis för fördelarna med ECT, och vi inser allt mer och mer att metoden medför betydande risker. Vi har krävt en översyn av metodens användning på vuxna, men det är tydligt att vi behöver göra mer för att skydda unga människors hjärnor mot den potentiella skadan från de elektriska strömmar som orsakar krampanfall.”
Professor Peter Kinderman, till detta upprop.

Stoppa genast detta barbari! Leg sjuksköterska

Att ge elchocker till barn är nog ett av det lägst stående utförande jag har hört om. Det närmar sig en slakt. Det kan bara ha ett resultat och det är att förstöra en individs framtida liv, och att inte ta något som helst ansvar för det. Individer som ska bli vår framtida generation manipuleras med, för vilket syfte är okänt för mig. Som leg. sjuksköterska, numera pensionerad, kan elchocker på barn bara fördömas. Ett barn är en individ som ännu inte uppnått vuxen ålder, och att sätta ett barns uppväxt i fara måste, i mina ögon, vara ett försök att utplåna en del av mänskligheten. Mitt råd är: Stoppa genast detta barbari, och, till föräldrar som ’går med på detta’ sök alternativa behandlingar för era barn då detta ger dem en större chans att överleva, både mentalt och fysiskt, till vuxen ålder. Och detta kommer alla till godo.”
Barbro Skovgaard, leg. sjuksköterska, med 20 års erfarenhet i sjukvården.

Inflytelserika debattörer: Experiment med våra ungdomar

Vilken förälder vill att ens tonåring som lider av svår depression ska behandlas med ECT som första behandlingsval? En behandlingsform som är kontroversiell även för vuxna och där man vet att behandlingen kan innebära svåra minnesproblem och andra skador. Det finns heller ingen forskning som visar hur unga påverkas av ECT, bara klinisk erfarenhet, vilket framgår i förslaget. Trots det har Socialstyrelsen valt att ha det som behandlingsprioritet 1. Man har också hög prioritet på behandling med psykofarmaka och magnetbehandling. Ska vi experimentera med våra ungdomar på det här sättet?”
Debattörer i ett tidigare upprop. Bland annat psykoterapeuter, psykologer och förbundsordföranden. Elchocker – fel väg för unga som mår dåligt

Leg psykolog: Inget vetenskapligt stöd

När det gäller ECT för barn och unga så finns inget vetenskapligt stöd, så man har hittat på ett annat argument som lyder att klinisk erfarenhet från ECT på ger stöd åt behandlingen. Man frångår principen om att ta stöd av forskning”,
säger Gunnar Bohman, legitimerad psykolog vid Stockholms universitet. Socialstyrelsens förslag att elbehandla deprimerade barn

Professor: Dödar barns hjärnor med elektricitet

Det finns ingen forskning som rättfärdigar att elchocksbehandling (ECT) används på barn och ungdomar, och det är uppenbart oetiskt. Under de 85 år som gått sedan ECT introducerades har det inte gjorts någon enda placebokontrollerad studie på individer under 18 år. Bland vuxna orsakar ECT bestående minnesförlust hos 12 – 55 procent av patienterna. Procenttalet för barn är okänt men förmodligen högre än hos vuxna, eftersom deras hjärnor fortfarande utvecklas. Ett absolut förbud mot att döda barns hjärnor med elektricitet på detta sätt skulle ha utfärdats för länge sedan.”
Professor John Read, från University of East London, författare till fyra artiklar om ECT som har faktagranskats och publicerats i vetenskapliga tidskrifter, till detta upprop.

Läkare: Fysisk skadlig och emotionellt traumatiskt

Det finns absolut inget försvar alls för att använda ECT på barn och unga personer. Hjärnor under utveckling är speciellt sårbara inför detta obevisade ingripande och upplevelsen kommer sannolikt vara inte bara fysisk skadlig utan även emotionellt traumatisk. Jag går samman med andra för att få till stånd ett förbud.”
Dr Lucy Johnstone, rådgivande klinisk psykolog, Bristol, UK, till detta upprop.

Känd amerikansk läkare: Fysiskt övergrepp och barnmisshandel

ECT är ett elektriskt trauma i hjärnan som alltid orsakar medvetslöshet och koma samt ett mycket kraftfullt krampanfall som helt utplånar hjärnans funktion. Vanligtvis slutar det med en tillfällig rak kurva på hjärnvågorna mätt med EEG, vilket är en nära dödenupplevelse med en utmattning av hjärncellerna. Vid denna tidpunkt är offret försatt i koma som har förorsakats av elektrisk skada på hjärnan och ett våldsamt krampanfall. Efter flera minuter eller mer vaknar offret gradvis upp med alla tecken på allvarlig hjärnskakning, vilket kvalificerar tillståndet att räknas in under diagnosen traumatisk hjärnskada (TBI): diffust elektriskt trauma i hjärnan, medvetslöshet och koma, följt av ett uppvaknande under fullständig hjälplöshet, förvirring, desorientering, känslomässig instabilitet och total minnesförlust som avser både flera timmar före samt efter traumat. Efter det första av ett till tre sådana trauman blir hela perioden för återhämtning allt mer invalidiserande och långvarig samt efterlämnar varaktig minnesförlust och annan kognitiv funktionsrubbning som innefattar bestående inlärningssvårigheter. Om detta inte skulle utgöra något fysiskt övergrepp och barnmisshandel, så skulle det betyda att dessa begrepp saknar innebörd. Ansvariga vuxna och samhället borde vara skyldiga att förhindra att barn påtvingas ECT.”
Peter R. Breggin, leg läkare, Ithaca, New York, USA, Psykiatriker och författare till boken ”Psychiatric Drug Withdrawal: A Guide for Prescribers, Therapists, Patients and their Families, till detta upprop.”

Läkare: Avskyvärd läkar-etisk förbrytelse

Att man fortfarande efter 80 års erfarenhet fortsätter att förstöra psykiskt sjuka personers hjärnor med ECT är i sig själv en skandal av stora mått. Men dessa patienter har åtminstone (oftast) själv gett tillstånd till detta (ganska säkert under falska förutsättningar). Men att utsätta värnlösa barn med deras känsliga hjärnor, som faktiskt inte är färdigutvecklade ännu, för denna hjärnförstörande procedur är en avskyvärd läkar-etisk förbrytelse.”
Herluf Dalhof, Danmark, läkare och mångårig motståndare till psykiatrins ECT-behandling, till detta upprop.

Engelska referenser

Svenska referenser

  Skriv på uppropet här!

  Vi kräver:

  1) att Socialstyrelsen ändrar sina nationella riktlinjer och förbjuder elchocker som ett behandlingsalternativ till barn och ungdomar och 2) att det lagstadgas om ett förbud mot att ge elchocker till barn och ungdomar. Listan med alla namn och respektive persons bostadsort kommer att skickas till myndigheter och politiker.
  Obs! Skriv endast på en gång. Det är bättre att du istället sprider uppropet till andra.

  * Ditt förnamn:

  * Efternamn:

  * Din titel eller yrke:
  Du behöver inte ha erfarenhet i detta område. Exempel: studerande, forskare, legitimerad läkare, vaktmästare, legitimerad sjuksköterska, lärare, ECT-skadad, anhörig till ECT-skadad, företagare, föreningsföreträdare, undersköterska, arbetssökande.

  * E-post - visas inte och lämnas aldrig ut:

  * Din hemstad eller kommun:

  Eventuellt meddelande:

  Frågor? Du kan nå mig här: peterularsson(på)gmail.com